top of page

SHAFİT AKADEMİ

ÇERKESYA'NIN DİPLOMATLARI PROGRAMI

Human Rights Summit.JPG

Mevcut durumda Çerkes ulusu, uluslararası alanda hiçbir devlet tarafından temsil edilmemektedir. Rusya Federsyonu egemenliği altında yaşamak, ulusal sorunların çözülmesine veya tartışılmasına engel olmaktadır. Üstelik Rusya, Çerkes ulusunun varlığını tehdit eden sorunların kaynağı haline gelmiştir.

Çerkes ulusu sayısız hayati sorunla mücadele etmesine ve uluslararası kuruluşlardan destek alması gerekmesine rağmen, dünya halklarının, Çerkes ulusu veya Çerkesya'nın konumu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı yaygın olarak gözlenmektedir. Uluslararası aktörler tarafından yeterince bilinmiyor olmak, bir temsiliyet sorunu yaratmaktadır.

 

Çerkes ulusu, uluslararası tartışmalara katılacak ve uluslararası kuruluşlarla temas kuracak yeterli sayıda insana sahip değildir. Ayrıca Çerkes ulusu inkar edilemeyecek ve yok sayılmayacak temel haklarının yeterince farkında değildir ve bu hakların savunulma biçimlerini de yeterince bilememektedir.

Bu bağlamda, hayati sorunları uluslararası sistemin gündemine taşıyacak, sorunları tartışacak ve çözüm için destek arayacak diplomatlara veya temsilcilere sahip olunması gerekmektedir.

Çerkesya'nın Diplomatları programı, Çerkes ulusunun temsil sorununa çözüm geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu program kapsamında gönüllü katılımcıların, ulusal sorunlar, temel insan hakları ve hak arama yöntemleri hakkında bilgi ve farkındalıklarını artırmaya yönelik çeşitli kurslar verilmesi sağlanacaktır.

Eğer eğitim programlarımıza kursiyer ya da eğitmen olarak katılmak isterseniz lütfen aşağıdaki butonu kullanarak kayıt olun! Bu projeyi yakınlarınıza duyurarak da katkı sağlayabilirsiniz. Teşekkür ederiz!

barbed-wire-765484_960_720.jpg

HUMAN RIGHTS TRAINING

Human rights are the basic rights and freedoms that every person is entitled to, simply because they are human. These rights are enshrined in various international treaties, including the Universal Declaration of Human Rights, and form the foundation of modern society. However, despite their importance, many people remain unaware of their rights and how to protect them. That is why human rights training is such an essential component of creating a just and equitable world.

Human rights training covers a broad range of topics, including the history of human rights, the legal framework that protects these rights, and strategies for advocating and enforcing them. It also encompasses the various areas where human rights are most frequently violated, such as discrimination, gender-based violence, and political repression. Through human rights training, individuals learn how to recognize and address these violations, both in their personal lives and on a broader societal level.

One of the most critical aspects of human rights training is its role in promoting social justice. By educating people about their rights and how to defend them, human rights training empowers individuals to take action against systemic injustices. It also helps create a culture of accountability, where those who violate human rights are held responsible for their actions.

Another important benefit of human rights training is its ability to promote inclusion and diversity. By educating people about the importance of respecting different cultures, religions, and lifestyles, human rights training helps foster a society that celebrates differences rather than discriminating against them. This creates a more harmonious and peaceful world where everyone is free to be themselves.

Human rights training also plays a crucial role in promoting democracy and good governance. By teaching people about their rights and the responsibilities of those in power, human rights training helps create a society where people are active participants in shaping their own destiny. It also helps promote transparency and accountability in government institutions, ensuring that those in power are held to the highest ethical standards.

In conclusion, human rights training is an essential tool for promoting a just, equitable, and peaceful society. It provides individuals with the knowledge and skills they need to protect their rights, advocate for social justice, and promote diversity and inclusion. By investing in human rights training, we can create a better world for ourselves and future generations.

United Nations

SELF-DETERMINATION

Self-determination is the right of a people to determine their own political status and pursue their own economic, social, and cultural development. It is a fundamental human right that has been recognized by the United Nations since 1960, when the General Assembly adopted the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. This historic document declared that all peoples have the right to self-determination, and called on colonial powers to grant independence to their colonies without delay.

The principle of self-determination is a fundamental human right that was recognized by the United Nations in 1960. It refers to the right of all people to freely determine their political status, pursue their economic, social, and cultural development, and control their natural resources without external interference. This right is based on the belief that all people have the right to choose their own destiny and exercise their own autonomy.

Self-determination is enshrined in several international human rights instruments, including the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. It is also a core principle of international law, which recognizes the sovereignty of all nations and peoples.

Despite its widespread recognition, the principle of self-determination is not always respected in practice. Many groups, including indigenous peoples, ethnic and religious minorities, and communities living under occupation or colonization, continue to face discrimination, marginalization, and oppression, and are denied the opportunity to exercise their right to self-determination.

To ensure the protection and promotion of the principle of self-determination, it is important for governments and international bodies to work together to create an environment in which all people can freely exercise their right to self-determination. This includes addressing issues such as discrimination, oppression, and marginalization, and creating opportunities for marginalized groups to participate in decision-making processes that affect their lives.

In conclusion, the principle of self-determination is a fundamental human right that is recognized by the United Nations and international law. It is essential for the protection and promotion of human rights and the dignity of all peoples. While there is still much work to be done to ensure that all groups are able to exercise their right to self-determination, the recognition of this right is an important step towards achieving a more just and equitable world.

Flags in a row

INTERNATIONAL BODIES

International bodies play a crucial role in protecting and promoting human rights and self-determination around the world. Some key organizations include the United Nations, which has developed a range of human rights instruments and bodies focused specifically on human rights and self-determination, as well as the International Criminal Court, which prosecutes individuals who commit international crimes. Additionally, there are many other organizations focused on specific areas, such as the rights of indigenous peoples, refugees, and migrants. These organizations work to ensure that people everywhere are able to enjoy their human rights and exercise their right to self-determination.

Handshake

DIPLOMACY TRAINING

Diplomacy training is an important tool for individuals and organizations who seek to engage in international relations and promote peaceful dialogue between nations. Diplomacy training typically covers a range of topics, including international law, negotiation skills, cultural sensitivity, and conflict resolution.

The importance of diplomacy training lies in its ability to build bridges between nations and promote understanding and cooperation across cultural and political divides. By providing individuals with the knowledge and skills necessary to navigate complex international relations, diplomacy training can help to promote peaceful dialogue and prevent conflicts from escalating.

Diplomacy training is particularly important for government officials, diplomats, and other individuals who work in international relations. By providing these individuals with the tools they need to negotiate effectively and promote peaceful dialogue, diplomacy training can help to prevent conflicts and promote peaceful resolution of disputes.

In addition, diplomacy training can also benefit individuals and organizations outside of government, such as non-governmental organizations and businesses. By providing these groups with the knowledge and skills necessary to engage in international relations, diplomacy training can help to promote cross-cultural understanding and cooperation, and facilitate the development of effective international partnerships.

In conclusion, diplomacy training is an essential tool for promoting peaceful dialogue and preventing conflicts from escalating. It provides individuals and organizations with the knowledge and skills necessary to navigate complex international relations and promote cross-cultural understanding and cooperation. By investing in diplomacy training, we can work towards a more peaceful and cooperative international community.

Experts Panel

PUBLIC SPEAKING

Public speaking is an essential skill for individuals who wish to communicate effectively and persuade others. Whether you are presenting a proposal to a client, delivering a speech to a large audience, or simply communicating with colleagues, public speaking skills are essential for success in many fields.

Effective public speaking involves not only the delivery of a message, but also the ability to engage and connect with an audience. This requires a combination of preparation, practice, and the ability to adapt to the needs and interests of the audience.

To become an effective public speaker, it is important to begin by understanding your audience and tailoring your message to their needs and interests. This can involve conducting research, asking questions, and tailoring your message to their level of understanding.

Preparation is also key to effective public speaking. This involves developing a clear and concise message, organizing your thoughts and ideas, and practicing your delivery. This can involve rehearsing your speech, practicing your delivery in front of a mirror, or seeking feedback from colleagues or mentors.

In addition, effective public speaking involves the ability to connect with your audience and engage their interest. This can involve using humor, storytelling, or other techniques to capture their attention and keep them engaged throughout your presentation.

In conclusion, public speaking is an essential skill for success in many fields. By developing effective public speaking skills, individuals can communicate their ideas and persuade others, connect with their audience, and achieve their goals. Whether you are delivering a speech to a large audience or simply communicating with colleagues, effective public speaking is an important tool for success.

Eğer eğitim programlarımıza kursiyer ya da eğitmen olarak katılmak isterseniz lütfen aşağıdaki butonu kullanarak kayıt olun! Bu projeyi yakınlarınıza duyurarak da katkı sağlayabilirsiniz. Teşekkür ederiz!

bottom of page