top of page

KONSEYİN TÜZÜĞÜ

1. DURUM ANALİZİ

 

Rus İmparatorluğu tarafından 19. yüzyılda, Anavatanları Çerkesya’da soykırıma tabi tutulan ve soykırımdan kurtulabilenlerin çoğunluğu sürgün edilen Çerkes Ulusu, bugün milyonlarca nüfusuyla dünyanın onlarca ülkesinde anadillerini, etnik kimliklerini, kültürlerini yaşatmak ve kendi toprakları olan Çerkesya’ya dönmek için büyük bir varlık mücadelesi vermektedir. 

Bugün geldiğimiz noktada Ukrayna’da, Rusya Federasyonu’nda, Anavatanda ve tüm dünyada yaşanan değişim, dönüşüm ve güç mücadelesi koşulları altında, Çerkes Ulusu’nun varlığını yaşatabilmesi, anavatanına sahip çıkabilmesi, tarihi, kültürel, ekonomik, hukuki, politik sorunlarını uluslararası arenada devletlere, parlamentolara, kongrelere, diplomatik misyonlara ve diğer uluslararası kuruluşlara taşıma misyonunu üstlenecek bir örgütlenmeye acilen ihtiyaç vardır. Bu örgütlenmenin nihai amacı tarihi Çerkesya toprakları üzerinde Bağımsız Çerkesya’yı kurmaktır.

Kurulan bu örgüt, Rusya Federasyonu’nun egemenliği altında farklı özerk cumhuriyetlere ayrılmış biçimde yaşamak zorunda bırakılarak demografik yapısı değiştirilmeye çalışılan Çerkes Ulusu’nun anavatanları Çerkesya’yı tek bir Çerkesya olarak birleştirme ve bağımsız bir devlet yapısı oluşturma hedefine yönelik çalışmalarda bulunacaktır. Rusya Federasyonu’nun anavatan Çerkesya’da demografik yapıyı değiştirmeye yönelik antidemokratik uygulamalarını, Çerkes aydınlarına, aktivistlere ve gençlere yönelik baskı ve imha politikalarını, Çerkeslere karşı uyguladığı insan hakları ihlallerini, Çerkes soykırım ve sürgününü, anavatanda ve diasporada yaşanan asimilasyon süreçlerini uluslararası arenaya taşıyarak politik ve ekonomik destek sağlamak için çalışmalar yürütecek, Çerkes Ulusu’nun varlık mücadelesini nihai hedefine ulaştırmak için tüm  gücüyle mücadele edecektir. Örgütün bir diğer amacı da gerek BM ve BM nezdindeki kuruluşlar ve gerek diğer uluslararası kuruluş ve devletler nezdinde Çerkes Ulusu’nu temsil etmek olacaktır. 

2. KARAR

 

Bu gelişmelerin ve düşüncelerin ışığında Çerkes Ulusu’nun geleceğinin yeniden inşa edilmesi için Anavatandan ve Çerkes Diasporası’ndan delegelerin katılımı ile Çerkes Ulusu’nun Özgür Çerkesya çerçevesinde varlık mücadelesini, hür dünyanın gündemine taşıyacak, Birleşik Çerkesya Konseyi (BÇK) isimli uluslararası bir örgütlenmenin hayata geçirilmesine karar verilmiştir.

 

Kurumun Tam İsmi: BİRLEŞİK ÇERKESYA KONSEYİ  

Kısaltılması: BÇK

3. MERKEZ 

Ülke: POLONYA

Şehir: LUBLIN

Adres: FUNDACJA RADA ZJEDNOCZONEJ CZERKIESJI ul. KOWALSKA, nr 5, lok. 203, miejsc. LUBLIN

Telefon: +90532 301 55 32

E – posta: info@united-circassia.org / united-circassia@gmail.com

URL: https://united-circassia.org/

4. KAYIT YERİ, TARİHİ VE NUMARASI 

Kayıt Yeri: Lublin, Polonya

Kayıt Tarihi: 11 Eylül 2023

Kayıt Numarası: NIP: 9462732009

 

5. TEMEL İLKELER

 

5.1. BÇK, hükümetler dışı faaliyet gösteren bağımsız bir sivil toplum örgütüdür.

5.2. BÇK örgütlenmesinin nihai amacı Özgür Çerkesya’yı kurmaktır. 

5.3. BÇK Başta BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, BM Yerli Halklar Hakları Bildirisi, BM Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde Çerkes Ulusu’nun Çerkesya’daki ve Çerkesya toprakları üzerindeki haklarını savunur.

5.4. BÇK tarafından bu belgede bahsedilen Çerkesya, Rus Çarlığı ve Rus İmparatorluğu tarafından, Çerkeslere karşı başlatılan savaştan önceki mevcut sınırları kapsamaktadır. Bu topraklar; Kuzeyde Don ve Maniç nehirleri, Doğu’da Çeçenya İnguşetya ve Dağıstan, Güneyde Kafkas Dağları ve Bzib nehri, Batıda ise Karadeniz ve Azak denizi arasında kalan yaklaşık 190 bin km²’lik bölgedir.

 

5.5. BÇK’nın temel değerleri, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik, din ve vicdan hürriyeti, ifade ve düşünce hürriyeti ve kişisel hürriyetler gibi hür dünyanın benimsediği evrensel değerlerdir. BÇK, hür dünyanın bir parçasıdır ve hür dünya ile birlikte hareket edecektir.

5.6. Nerede yaşarlarsa yaşasınlar, endo etnonim olarak kendisini “Adige” olarak adlandıran Çerkesler, birbirlerinden ayrılmaz tek bir ulus bütününü teşkil etmektedirler, bu nedenle Çerkes Ulusu bölünmez bir bütündür.

5.7. BÇK, Çerkes Ulusu’nun kendi toprakları olan Çerkesya’da, kendi kaderini özgürce tayin etme hakkına sahip olmasını savunur.

5.8. BÇK, dünya üzerinde yaşanan konjonktürel gelişmeleri ve değişen güç dengelerini Çerkes Ulusu’nun varlık mücadelesi hedefine ulaştırmak için sonuna kadar değerlendirecektir.

5.9. BÇK her türlü şiddete, teröre, ırkçılığa, din ve dil de dahil olmak üzere insanlar arasındaki her türlü ayrımcılığa karşıdır. Çerkes Ulusu’nun sorunlarının karşılıklı haklar temelinde barışçıl yollardan çözülmesi gerektiğini savunur.

5.10. BÇK, Çerkes Ulusu’nu BM’de Temsil Edilmeyen Milletler ve Halklar Organizasyonu’nda (UNPO- The Unrepresented Nations and Peoples Organization) ve Temsil Edilmeyen Milletler ve Halklar Genel Meclisi’nde temsil etme görevini üstlenecektir. Bu maksatla, Çerkes Ulusu’nun, BM Temsil Edilmeyen Milletler ve Halklar Organizasyonu’na üye olarak kabulü için başvuru sürecini başlatacaktır.

5.11. BÇK’nın temsil görevi, BM ve BM bünyesindeki diğer kuruluşları, devletleri ve uluslararası diğer her türlü kuruluşu da kapsamaktadır.

5.12. Çerkeslere ait topraklar Rus Çarlığı ve Rus İmparatorluğu tarafından işgal edilip kolonize edilmiştir. Dünyanın neresinde bulunursa bulunsun her Çerkes, Çerkesya toprakları üzerinde, koşulsuz ve derhal geri dönme hakkı da dahil olmak üzere doğuştan gelen, vazgeçilmez ve devredilmez haklara sahiptir. Özgür Çerkesya topraklarına bir gün dönmek fikri ve amacı, dünyanın hangi ülkesinde yaşarsa yaşasın, her Çerkesin ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. BÇK, anavatan Özgür Çerkesya’ya geri dönüşün gerçekleşmesi için mücadele eder.

5.13. BÇK, Rusya Federasyonu’ndan Çarlık Rusyası ve Rus İmparatorluğu döneminde yapılan soykırım ve sürgün için Çerkes Ulusu’ndan resmen özür dilemesini, koşulsuz ve derhal geri dönüşün önündeki engellerin kaldırılmasını ve tazminat ödemesini talep edecektir.

 

6. ORGANİZASYON YAPISI 

 

BÇK Anavatanı ve diasporayı temsil eden otuz daimî üyeden oluşur. Otuz kişilik konsey, olağan kongresinde oy çokluğu ile kendi içinden Genel Başkan ve yürütme kurulu üyelerini belirler. BÇK, Ayrıca üç kişilik denetleme kurulu üyelerini belirler. 

6.1. YÜRÜTME KURULU

Yürütme Kurulu; Genel Başkan, iki Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve üç üyeden oluşur. Genel Başkan, yürütme kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapar. Yürütme kurulunun görev süresi beş yıldır. 

 

6.2. KOMİSYONLAR

 

6.2.1. Çerkes Soykırımı Farkındalık Komisyonu

6.2.2. Nüfus Araştırmaları Komisyonu

6.2.3. Eğitim Komisyonu

bottom of page